Användningsmöjligheter för avloppsslam

Eftersom avloppsslam innehåller näringsämnen vore det bra om allt slam kunde återföras till odlingsbar mark. Men eftersom slammet ibland även innehåller en del föroreningar får det då istället användas på annan mark eller på annat sätt.