När avfall upphör att vara avfall

Frågan om när avfall upphör att vara avfall har varit aktuell länge. Den är viktig eftersom det avgör om det är avfalls- eller produktlagstiftningen som ska tillämpas. För att tydliggöra gränsen arbetar kommissionen tillsammans med medlemsländerna med att ta fram kriterier för när olika avfallsslag upphör att vara avfall.