Klassificering och kodning av farligt avfall

Stöd för avfallskodning. Vägledning om arbetsgång vid klassning och avfallskodning av farligt avfall. Klassningen av avfall är avgörande för att avfallet ska tas om hand på rätt sätt.