Yttrande över remiss av promemorian Energimärkning (M2017/02466/Ee) till Miljö- och Energidepartementet

Naturvårdsverket har inga synpunkter på promemorian. Yttrandet skickades in 2017-12-12.

Sidan senast uppdaterad: 3 januari 2018Sidansvarig: Åsa Tynell