Yttrande över förslag om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Naturvårdsverket har yttrat sig över Miljö- och energidepartementets remiss av Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet).

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2017Sidansvarig: Fredrik Larsson