Yttrande över Ekonomistyrningsverkets rapport Sanering och återställning av förorenade områden- när ska åtgärderna belasta statens budget?

Naturvårdsverket tillstyrker Ekonomistyrningsverkets förslag i den del det avser att framtida efterbehandlingskostnader ska redovisas utgiftsmässigt mot anslag.

Sidan senast uppdaterad: 20 februari 2017