Yttrande över Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor

Naturvårdsverket har yttrat sig till Regeringskansliet den 27 november 2017 gällande Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2) och Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21) (N2017_05421_PBB).

Sidan senast uppdaterad: 28 november 2017Sidansvarig: Marie Larsson