Yttrande över departementspromemorian Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde

Naturvårdsverket har inga synpunkter på remissen.

Sidan senast uppdaterad: 3 januari 2018Sidansvarig: Åsa Tynell