Yttrande över remiss angående olaglig handel med vilda djur och växter samt och regeringsuppdrag om artskyddsbrott

Naturvårdsverket tillstyrker i ett yttrande EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter. Naturvårdsverket har även lämnat yttrande angående regeringsuppdrag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrottslighet.