Yttrande över remiss av promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Naturvårdsverket har yttrat sig till Miljö- och energidepartementet över ett förslag till ett reviderat 6 kapitel i miljöbalken med tillhörande förordningar, samt följdändringar i annan lagstiftning (M2016/1849/R).

Sidan senast uppdaterad: 7 oktober 2016