Yttrande över remiss: Inriktning inför planering av transportinfrastruktur

Naturvårdsverket har yttrat sig över Trafikverkets remiss om inriktningsunderlag inför planeringen av infrastruktur för transporter för perioden 2018-2029.