Yttrande över remiss: Hälsoskadliga ämnen i byggprodukter

Naturvårdsverket har den 10 mars lämnat yttrande över Miljö- och energidepartementets remiss av Kemikalieinspektionens redovisning av ett regeringsuppdrag om hälsoskadliga ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler. Naturvårdsverket har inga synpunkter på remissen.

Sidan senast uppdaterad: 14 mars 2016