Yttrande över remiss Ny regionindelning, tre nya län

Naturvårdsverket tillstyrker utredningens förslag till ny regionindelning med motivering att färre men mer jämnstarka län kommer att leda till en mer effektiv statsförvaltning inom miljöområdet.

Sidan senast uppdaterad: 18 oktober 2016