Yttrande över förslag: Till förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Naturvårdsverket har inga synpunkter på ovan rubricerade förslag.

Sidan senast uppdaterad: 3 maj 2016