Yttrande över betänkandet: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU 2015:109)

Naturvårdsverket avstyrker förslaget om ändring i 4 kap. 16 § 5. PBL. En begränsning av tekniska egenskaper i detaljplan riskerar att ytterligare försvåra och motverka en hållbar stadsutveckling. Naturvårdsverket anser att det genom kommunernas behovsbedömning redan finns en möjlighet till ett tidigt planeringsbesked och att utredningen därför borde formulerat förslaget om planeringsbesked annorlunda och gjort en tydligare koppling till behovsbedömningens samråd. I övrigt avstår Naturvårdsverket från synpunkter på förslagen i utredningen.

Sidan senast uppdaterad: 29 mars 2016