Yttrande över remissen Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat - delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030

Naturvårdsverket tillstyrker Energimyndighetens förslag vad gäller: ambitionshöjning med ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion till 2030, inom det befintliga elcertifikatsystemet.

Sidan senast uppdaterad: 28 november 2016Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz