Naturvårdsverkets yttrande över Dricksvattenutredningens slutbetänkande ”En trygg dricksvattenförsörjning"

Naturvårdsverket svar avgränsar sig till avloppsfrågorna eftersom övriga frågor inte primärt omfattas av Naturvårdsverkets ansvarsområde. Naturvårdsverket instämmer i utredningens konstaterande att avloppsvatten och dricksvatten ingår i ett gemensamt kretslopp och konstaterar att viktiga frågor i detta sammanhang ännu söker sin lösning.

Sidan senast uppdaterad: 28 november 2016