Yttrande över Remiss av Förslag till ändringar i förordningen (2005:626) om klimatrapportering

Naturvårdsverket tillstyrker i huvudsak förslaget. Dock föreslås några förändringar i förordningen vilket framgår i en tabell.

Sidan senast uppdaterad: 11 september 2014Sidansvarig: Ulla Jennische