Riksintresse för vindbruk

Planerade nationalparker, befintliga och planerade naturreservat samt Natura 2000-områden bör inte utpekas som riksintresse för vindbruk. Det anser Naturvårdsverket i ett yttrande över Energimyndighetens förslag till områden av riksintresse för vindbruk. 8 mars 2013.