Förslag till nationell trafikplan inte förenlig med klimatmålen

Naturvårdsverket har yttrat sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet. Naturvårdsverket konstaterar att planen bygger på prognoser med kraftigt ökade vägtransporter, vilket inte är förenligt med en utveckling mot ett transportsnålt samhälle, vilket i sin tur krävs för att klara klimatmålen och andra miljömål.