Förslag för en rättssäker, effektiv och likvärdig tillsyn

I dag är det svårt att följa upp och utvärdera miljötillsynen. Naturvårdsverket arbetar därför med att ta fram en strategi för uppföljning och utvärdering av tillsynen enligt Miljöbalken. Det är en av de delarna i Naturvårdsverkets årliga redovisning till regeringen om hur miljötillsynen kan utvecklas och förbättras.