Remiss om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet

Naturvårdsverket handlägger en ansökan från Nedre Dalälvens Utvecklings AB om spridning av bekämpningsmedel med helikopter för bekämpning av larver av översvämningsmygg under säsongen 2015 i Nedre Dalälvsområdet.