Förbifart Stockholm – inte förenligt med miljöbalken

Vi har yttrat oss över Vägverkets vägutredning effektivare Nord – Sydliga förbindelser i Stockholmsområdet (tillåtlighetsprövning enligt 17 kapitlet miljöbalken).