Botniabanan – kompensationsåtgärder

Naturvårdsverket yttrade sig i februari 2003, över Banverkets utredning ”Botniabanan genom Umeälvens delta” (Rapport Botnia 2002:002). Vi önskade mer omfattande kompensationsåtgärder på grund av järnvägens påverkan på fågelliv och vissa naturtyper.