Hänsyn till rovfåglar och andra rödlistade arter

Mark- och miljööverdomstolen har stoppat planerna på vindkraftverk av hänsyn till rovfåglar och andra fågelarter i ett område. Det gäller Eolus Vinds planer i Sällstorp, Varbergs kommun.