Miljökvalitetsnorm som överskrids

Vad händer när miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet överskrids vid en miljöfarlig verksamhet och orsaken till stor del beror på transporterna till, från och inom en anläggning?