Beslut om husbehovstäkt i Tjärby upphävs

Påverkan på de sanddyner som utgjorde grund för skydd av Tjärby naturreservat och Natura 2000-område gjorde att Naturvårdsverket valde att överklaga ett tillstånd till en mindre husbehovstäkt i området. Mark- och miljödomstolen upphävde tillståndet och återförvisade ärendet till länsstyrelsen.