Ansökan om nytt tillstånd till befintlig, justerad och ny verksamhet vid Hylte bruk

Naturvårdsverket har lämnat yttrande över bolagets ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt den 14 september 2020.