Domar och beslut som berör industriutsläppsverksamheter

Här publicerar vi de domar och beslut som domstolar och andra prövningsmyndigheter fattat om industriutsläppsverksamhet. Här ska även beslut om dispenser och åtgärder vid nedläggning återfinnas.