Kompensation och särskilda skäl vid dispensprövning

Yttrande över dom i Mark- och miljödomstolen rörande en biotopskyddsdispens för igenläggning av dike. Naturvårdsverket vidhåller sitt yrkande.