Deponi eller underjordsförvar?

Gränsen mellan deponi och underjordsförvar går inte vid markytan. För att klassas som ett underjordsförvar krävs att avfallet förvaras isolerat från biosfären, den del av jordklotet som hyser biologiskt liv.