Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen om nationell fridlysning och areella näringar

En markägare i Kristinehams kommun i Värmland har ansökt om dispens från 8 § i artskyddsförordningen eftersom den fridlysta arten bombmurkla berördes av en planerad skogsavverkning. Naturvårdsverket har efter föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen yttrat sig i ärendet 2016-04-07.

Sidan senast uppdaterad: 26 mars 2018Sidansvarig: Helene Lindahl