Tillräckligt underlag för en rättssäker prövning

Under 2016 fick Naturvårdsverket i uppdrag att bidra till departementets arbete med att ta fram ett nytt 6 kapitel i miljöbalken. Vi lämnade flera inspel till detta som vi fick gehör för.