Gränsöverskridande transporter av avfall

Här finns information om EU:s förordningar om avfallstransporter och hur det införlivats i svensk lagstiftning.