Straff och miljösanktionsavgifter

Syftet med dessa bestämmelser är att de ska bidra till regelefterlevnad och en minskad miljöpåverkan från verksamheter. I miljöbalken finns bestämmelser om straff och miljösanktionsavgifter. Förordningen om miljösanktionsavgifter gäller sedan den 1 juli 2012. Naturvårdsverket har beslutat om föreskrifter för miljösanktionsavgifter och de gäller från 1 januari 2013.