Vedeldning står för drygt två tredjedelar av de svenska utsläppen av polycykliska aromatiska kolväten, PAH.