Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet. Den svenska miljökvalitetsnormen (MKN) för marknära ozon överskreds vid några tillfällen under 2015.