Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet. Den svenska miljökvalitetsnormen för marknära ozon överskreds vid några tillfällen under 2014.