Sedan början av 1990-talet har utsläppen av kvicksilver till luft i Sverige minskat med nästan tre fjärdedelar. Det beror på att användningen av kvicksilver minskat och att reningen av rökgaser förbättrats.