De senaste decennierna har halterna av kvävedioxid i gaturummet minskat, men de är fortfarande ett problem i många tätorter. Miljökvalitetsnormen för dygn överskrids i ett antal kommuner.