Ingen trend kan utläsas för årsmedelvärdet av kvävedioxidhalterna i gaturum. Undantaget är Hornsgatan i Stockholm där halterna av kvävedioxid minskat.