Utsläppen av kolmonoxid (CO) till luft har mer än halverats sedan 1990. Utsläppen minskar inom transportsektorn, men fortsätter att öka från el- och värmeproduktion, arbetsmaskiner och industrin.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali