Utsläppen av kolmonoxid till luft har mer än halverats sedan 1990. Utsläppen minskar inom transportsektorn men utsläppen från el- och värmeproduktion, arbetsmaskiner och industrin fortsätter att öka.