Genom effektiv avgasrening har halterna av kolmonoxid minskat kraftigt. De uppmätta värdena ligger nu långt under miljökvalitetsnormen (MKN).