Utsläppen av hexaklorobensen till luft har ökat kraftigt sedan 1990. Utsläppen har ökat inom industrin, el- och fjärrvärmeproduktion samt förbränning av farligt avfall.