Införandet av katalysatorer och lägre bensenhalt i bensinen har tillsammans med andra åtgärder lett till att halterna av bensen minskat kraftigt och numera är låga. Endast ett fåtal kommuner riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen.