Statistik A-Ö

Genom data från miljöövervakning, statistik om utsläpp och inventeringar av naturen bidrar Naturvårdsverket med kunskap för att minska påverkan på miljön.

 1. a
 2. b
 3. C
 4. d
 5. E
 6. f
 7. G
 8. h
 9. I
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. Q
 18. R
 19. s
 20. T
 21. U
 22. v
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. z
 27. Å
 28. Ä
 29. Ö
A
 1. Ammoniak, utsläpp till luft
 2. Arsenik i grundvatten
 3. Arsenik, halter i luft, i gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 4. Avfall, illegala gränsöverskridande transporter
 5. Avfall, illegala gränsöverskridande transporter avfallssort
 6. Avfall, import och export
 7. Avfallsbehandling
 8. Avfallsmängder
B
 1. Bens(a)pyren och andra PAH:er halter i luft, nedfall regional bakgrund
 2. Bens(a)pyren, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 3. Bens(a)pyren, utsläpp till luft från ved
 4. Bensen, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 5. Björn, populationsutveckling i Sverige
 6. Bly i fisk
 7. Bly i grundvatten
 8. Bly, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 9. Bly, utsläpp till luft
 10. Bly, utsläpp till luft från industrianläggningar
 11. Bly, utsläpp till vatten från industrianläggningar
 12. Blyhalter i blod hos barn
D
 1. Dioxin i fisk
 2. Dioxin i sillgrissleägg
 3. Dioxin, utsläpp till luft
 4. Dubbdäck, användning i Sverige
F
 1. Flamskyddsmedel i sillgrissleägg
 2. Flyktiga organiska ämnen, utsläpp till luft
 3. Förorenade områden, branscher i urval
 4. Förorenade områden, län i urval
H
 1. Havsörn, andel lyckade häckningar
 2. Havsörn, antal ungar per kull
 3. Hexaklorbensen (HCB), utsläpp till luft
J
 1. Järv, antal föryngringar i Sverige
K
 1. Kadmium i fisk
 2. Kadmium i grundvatten
 3. Kadmium, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 4. Kadmium, utsläpp till luft
 5. Kadmiumhalter i urin hos kvinnor
 6. Klimat, antal personbilar i trafik per tekniktyp
 7. Klimat, bränsleanvändning för bensin- och dieselbilar
 8. Klimat, bränsleanvändning för el- och fjärrvärmeproduktion
 9. Klimat, energianvändning i bostäder och lokaler
 10. Klimat, energianvändning inom industrin
 11. Klimat, godstransporter per transportslag
 12. Klimat, konsumtion av köttprodukter per person
 13. Klimat, konsumtion och inhemsk produktion av kött
 14. Klimat, konsumtion och inhemsk produktion av mjölk och ost
 15. Klimat, persontransporter per transportslag
 16. Klimat, producerade trävaror samt bioenergi från svenskt skogsbruk
 17. Klimat, tillväxt och avverkningar i skogen
 18. Klimat, utsläpp av växthusgaser per fordonsslag
 19. Klimat, utsläpp och upptag av växthusgaser i skogen
 20. Klimat, växthusgasutsläpp från svensk konsumtion per person
 21. Klimat, årligt virkesförråd i skogen
 22. Kolmonoxid, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedel och max 8tim-medel
 23. Kolmonoxid, utsläpp till luft
 24. Koppar, utsläpp till luft
 25. Kungsörn, antal ungar per häckande par
 26. Kungsörn, populationsutveckling i Sverige
 27. Kvicksilver i sill/strömming
 28. Kvicksilver, utsläpp till luft
 29. Kvicksilverhalter i hår hos kvinnor
 30. Kvävedioxid halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 31. Kvävedioxid, halter i luft, de senaste 24 timmarna
 32. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 33. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, timmedelvärde 98-percentil
 34. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 35. Kvävedioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 36. Kvävedioxid, halter i luft, urban bakgrund, årsmedelvärden
 37. Kväveoxider till luft från personbilar
 38. Kväveoxider, utsläpp till luft
 39. Kväveoxider, utsläpp till luft från vägtransporter
 40. Kväveoxider, utsläpp till luft, internationellt flyg och sjöfart
L
 1. Lodjur, antal familjegrupper
M
 1. Metaller, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 2. Metaller, nedfall, regional bakgrund, årsdeposition
N
 1. Naturreservat, skyddad natur, antal beslut,statliga naturreservat
 2. Naturreservat, skyddad natur, utökad areal, statliga reservat
 3. Naturum, antal besökare
 4. Nickel, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
O
 1. Ozon - exponering av marknära halter i luft, regional bakgrund, AOT40
 2. Ozon - marknära exponering (SOMO35)
 3. Ozon - marknära, halter i luft, de senaste 24 timmarna
 4. Ozon – marknära, halter i luft, den senaste 24 8-timmarsmedelvärden
 5. Ozon – marknära, halter i luft, den senaste månadens dygns maximala 8-timmarsmedelvärden
 6. Ozon - marknära, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, max 8tim-värden
 7. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, antal dygn över MKN
 8. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, maximala 8-timmarsmedelvärden
 9. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, månadsmedelvärden
 10. Ozon - marknära, halter i luft, urban bakgrund, antal dygn över MKN
 11. Ozon - marknära, halter i luft, urban och regional bakgrund, årsmedelvärden
P
 1. PAH, utsläpp till luft
 2. Partiklar (PM10) halter i luft, de senaste 24 timmarna
 3. Partiklar (PM10) halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 4. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum (årsmedelvärden)
 5. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 6. Partiklar (PM10) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
 7. Partiklar (PM10), utsläpp till luft
 8. Partiklar (PM2,5) halter i luft, de senaste 24 timmarna
 9. Partiklar (PM2,5) halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 10. Partiklar (PM2,5) halter i luft, gaturum (årsmedelvärden)
 11. Partiklar (PM2,5) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
 12. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (exponering)
 13. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (årsmedelvärden)
 14. Partiklar, PM2,5, utsläpp till luft
 15. PCB i fisk
 16. PCB i sillgrissleägg
 17. PFOS i sillgrissleägg
S
 1. Skyddad natur
 2. Sot, halter i luft, de senaste 24 timmarna
 3. Sot, halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 4. Sot, utsläpp till luft
 5. Svaveldioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 6. Svaveldioxid, halter i luft, urban bakgrund och gaturum, 98-percentil för timmedelvärden
 7. Svaveldioxid, utsläpp till luft
 8. Svaveldioxid, utsläpp till luft, internationellt flyg och sjöfart
 9. Sveriges officiella statistik
V
 1. Varg, inavel i Skandinavien
 2. Varg, population Skandinavien
 3. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp från exporterande företag
 4. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp från offentlig konsumtion och investeringar
 5. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp hushåll, livsmedel och transport
 6. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och andra länder
 7. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp per område
 8. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp, hushåll, boende, kläder och skor
 9. Växthusgaser, territoriella utsläpp och upptag
 10. Växthusgaser, utsläpp från arbetsmaskiner
 11. Växthusgaser, utsläpp från avfall
 12. Växthusgaser, utsläpp från el och fjärrvärme
 13. Växthusgaser, utsläpp från industrin
 14. Växthusgaser, utsläpp från inrikes transporter
 15. Växthusgaser, utsläpp från jordbruk
 16. Växthusgaser, utsläpp från lösningsmedel och övrig produktanvändning
 17. Växthusgaser, utsläpp från svenska invånares internationella flygresor
 18. Växthusgaser, utsläpp från utrikes sjöfart och flyg
 19. Växthusgaser, utsläpp i icke-handlande sektorn
 20. Växthusgaser, utsläpp och upptag från markanvändning
 21. Växthusgaser, utsläpp uppvärmning av bostäder och lokaler
 22. Växthusgaser, utsläppens samband med vädret
Z
 1. Zink i grundvatten
 2. Zink, utsläpp till luft
 3. Zink, utsläpp till luft, från industrianläggningar
 4. Zink, utsläpp till vatten, från industrianläggningar