Statistik A-Ö

Genom data och statistik om miljöövervakning, inventeringar av naturen och utsläpp av föroreningar bidrar Naturvårdsverket med kunskaps- och planeringsunderlag för att minska påverkan på miljön.

 1. a
 2. b
 3. C
 4. d
 5. E
 6. f
 7. G
 8. h
 9. I
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. Q
 18. R
 19. s
 20. T
 21. U
 22. v
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. z
 27. Å
 28. Ä
 29. Ö
A
 1. Ammoniak, utsläpp till luft
 2. Arsenik i grundvatten
 3. Arsenik, halter i luft, i gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 4. Avfall, illegala gränsöverskridande transporter
 5. Avfall, illegala gränsöverskridande transporter avfallssort
 6. Avfall, import och export 2004-2013
 7. Avfallsbehandling
 8. Avfallsmängder
B
 1. Bens(a)pyren och andra PAH:er halter i luft, nedfall regional bakgrund
 2. Bens(a)pyren, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 3. Bensen, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 4. Björn, populationsutveckling i Sverige
 5. Bly i fisk
 6. Bly i grundvatten
 7. Bly i sjöar
 8. Bly i vattendrag
 9. Bly, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 10. Bly, utsläpp till luft
D
 1. Dioxin i fisk
 2. Dioxin i sillgrissleägg
F
 1. Flamskyddsmedel i sillgrissleägg
 2. Flyktiga organiska ämnen, utsläpp till luft
H
 1. Havsörn, andel lyckade häckningar
 2. Havsörn, antal ungar per kull
J
 1. Järv, dödlighet
 2. Järv, populationsutveckling i Sverige
K
 1. Kadmium i fisk
 2. Kadmium i grundvatten
 3. Kadmium, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 4. Kadmium, utsläpp till luft
 5. Kolmonoxid, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedel och max 8tim-medel
 6. Kolmonoxid, utsläpp till luft
 7. Koppar i sjöar
 8. Koppar i vattendrag
 9. Koppar, utsläpp till luft
 10. Kungsörn, antal ungar per häckande par
 11. Kungsörn, populationsutveckling i Sverige
 12. Kvicksilver i sill/strömming
 13. Kvicksilver, utsläpp till luft
 14. Kvävedioxid, halter i luft, de senaste 24 timmarna
 15. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 16. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 17. Kvävedioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 18. Kvävedioxid, halter i luft, urban bakgrund, årsmedelvärden
 19. Kväveoxider, utsläpp till luft
 20. Kväveoxider, utsläpp till luft (internationellt)
L
 1. Lodjur, antal familjegrupper
 2. Lodjur, dödlighet inom renskötselområdet
 3. Lodjur, dödlighet utom renskötselområdet
M
 1. Metaller, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 2. Metaller, nedfall, regional bakgrund, årsdeposition
 3. Metaller, utsläpp från industrianläggningar
N
 1. Nickel, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
O
 1. Ozon - exponering av marknära halter i luft, regional bakgrund, AOT40
 2. Ozon - marknära exponering (SOMO35)
 3. Ozon - marknära, halter i luft, de senaste 24 timmarna
 4. Ozon - marknära, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, max 8tim-värden
 5. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, antal dygn över MKN
 6. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, maximala 8-timmarsmedelvärden
 7. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, månadsmedelvärden
 8. Ozon - marknära, halter i luft, urban bakgrund, antal dygn över MKN
 9. Ozon - marknära, halter i luft, urban och regional bakgrund, årsmedelvärden
P
 1. PAH, utsläpp till luft
 2. Partiklar (PM10) halter i luft, de senaste 24 timmarna
 3. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum (årsmedelvärden)
 4. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 5. Partiklar (PM10) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
 6. Partiklar (PM2,5) halter i luft, de senaste 24 timmarna
 7. Partiklar (PM2,5) halter i luft, gaturum (årsmedelvärden)
 8. Partiklar (PM2,5) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
 9. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (exponering)
 10. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (årsmedelvärden)
 11. Partiklar, utsläpp till luft
 12. Partiklar, utsläpp till luft, PM10
 13. PCB i fisk
 14. PCB i sillgrissleägg
 15. PFOS i sillgrissleägg
S
 1. Skyddad natur
 2. Svart kol, utsläpp till luft
 3. Svaveldioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 4. Svaveldioxid, halter i luft, urban bakgrund och gaturum, 98-percentil för timmedelvärden
 5. Svaveldioxid, utsläpp till luft
 6. Svaveldioxid, utsläpp till luft (internationellt)
 7. Sveriges officiella statistik
V
 1. Varg, inavel i Skandinavien
 2. Varg, population Skandinavien
 3. Växthusgaser, nationella utsläpp och upptag 1990–2013
 4. Växthusgaser, nationella utsläpp, snabbstatistik 2014
 5. Växthusgaser, utsläpp av svensk konsumtion
 6. Växthusgaser, utsläpp av svensk konsumtion, per konsumtionsområde
 7. Växthusgaser, utsläpp av svensk privat konsumtion
 8. Växthusgaser, utsläpp från avfall
 9. Växthusgaser, utsläpp från bostäder, lokaler och förbränning inom jordbruk, skogsbruk, fiske
 10. Växthusgaser, utsläpp från diffusa källor
 11. Växthusgaser, utsläpp från energiindustri
 12. Växthusgaser, utsläpp från industrin
 13. Växthusgaser, utsläpp från industrins förbränning
 14. Växthusgaser, utsläpp från industriprocesser
 15. Växthusgaser, utsläpp från inrikes transporter
 16. Växthusgaser, utsläpp från jordbruk
 17. Växthusgaser, utsläpp från utrikes sjöfart och flyg
 18. Växthusgaser, utsläpp och upptag från markanvändning
 19. Växthusgaser, utsläppens samband med vädret
Z
 1. Zink i grundvatten
 2. Zink i sjöar
 3. Zink i vattendrag
 4. Zink, utsläpp till luft