Statistik A-Ö

Genom data från miljöövervakning, statistik om utsläpp och inventeringar av naturen bidrar Naturvårdsverket med kunskap för att minska påverkan på miljön.

 1. a
 2. b
 3. C
 4. d
 5. E
 6. f
 7. G
 8. h
 9. I
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. Q
 18. R
 19. s
 20. T
 21. U
 22. v
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. z
 27. Å
 28. Ä
 29. Ö
A
 1. Ammoniak, utsläpp till luft
 2. Arsenik i grundvatten
 3. Arsenik, halter i luft, i gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 4. Avfall, illegala gränsöverskridande transporter
 5. Avfall, illegala gränsöverskridande transporter avfallssort
 6. Avfall, import och export
 7. Avfallsbehandling
 8. Avfallsmängder
B
 1. Bens(a)pyren och andra PAH:er halter i luft, nedfall regional bakgrund
 2. Bens(a)pyren, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 3. Bensen, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 4. Björn, populationsutveckling i Sverige
 5. Bly i fisk
 6. Bly i grundvatten
 7. Bly, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 8. Bly, utsläpp från industrianläggningar till luft
 9. Bly, utsläpp från industrianläggningar till vatten
 10. Bly, utsläpp till luft
D
 1. Dioxin i fisk
 2. Dioxin i sillgrissleägg
F
 1. Flamskyddsmedel i sillgrissleägg
 2. Flyktiga organiska ämnen, utsläpp till luft
 3. Förorenade områden, branscher i urval
 4. Förorenade områden, län i urval
H
 1. Havsörn, andel lyckade häckningar
 2. Havsörn, antal ungar per kull
 3. Hexaklorobensen, utsläpp till luft
J
 1. Järv, dödlighet
 2. Järv, populationsutveckling i Sverige
K
 1. Kadmium i fisk
 2. Kadmium i grundvatten
 3. Kadmium, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 4. Kadmium, utsläpp till luft
 5. Klimat, antal flygresor per invånare
 6. Klimat, antal personbilar i trafik per tekniktyp
 7. Klimat, bränsleanvändning för bensin- och dieselbilar
 8. Klimat, bränsleanvändning för el- och fjärrvärmeproduktion
 9. Klimat, energianvändning i bostäder och lokaler
 10. Klimat, energianvändning inom industrin
 11. Klimat, fördelning av svenskars flygkilometer per destination och världsdel
 12. Klimat, godstransporter per transportslag
 13. Klimat, konsumtion av köttprodukter per person
 14. Klimat, konsumtion och inhemsk produktion av kött
 15. Klimat, konsumtion och inhemsk produktion av mjölk och ost
 16. Klimat, persontransporter per transportslag
 17. Klimat, producerade trävaror samt bioenergi från svenskt skogsbruk
 18. Klimat, tillväxt och avverkningar i skogen
 19. Klimat, utsläpp och upptag av växthusgaser i skogen
 20. Klimat, växthusgasutsläpp från svensk konsumtion per person
 21. Klimat, årligt virkesförråd i skogen
 22. Kolmonoxid, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedel och max 8tim-medel
 23. Kolmonoxid, utsläpp till luft
 24. Koppar, utsläpp till luft
 25. Kungsörn, antal ungar per häckande par
 26. Kungsörn, populationsutveckling i Sverige
 27. Kvicksilver i sill/strömming
 28. Kvicksilver, utsläpp till luft
 29. Kvävedioxid halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 30. Kvävedioxid, halter i luft, de senaste 24 timmarna
 31. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 32. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, timmedelvärde 98-percentil
 33. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 34. Kvävedioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 35. Kvävedioxid, halter i luft, urban bakgrund, årsmedelvärden
 36. Kväveoxider, utsläpp till luft
 37. Kväveoxider, utsläpp till luft (internationellt)
L
 1. Lodjur, antal familjegrupper
 2. Lodjur, dödlighet inom renskötselområdet
 3. Lodjur, dödlighet utom renskötselområdet
M
 1. Metaller, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 2. Metaller, nedfall, regional bakgrund, årsdeposition
N
 1. Nickel, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
O
 1. Ozon - exponering av marknära halter i luft, regional bakgrund, AOT40
 2. Ozon - marknära exponering (SOMO35)
 3. Ozon - marknära, halter i luft, de senaste 24 timmarna
 4. Ozon – marknära, halter i luft, den senaste 24 8-timmarsmedelvärden
 5. Ozon – marknära, halter i luft, den senaste månadens dygns maximala 8-timmarsmedelvärden
 6. Ozon - marknära, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, max 8tim-värden
 7. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, antal dygn över MKN
 8. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, maximala 8-timmarsmedelvärden
 9. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, månadsmedelvärden
 10. Ozon - marknära, halter i luft, urban bakgrund, antal dygn över MKN
 11. Ozon - marknära, halter i luft, urban och regional bakgrund, årsmedelvärden
P
 1. PAH, utsläpp till luft
 2. Partiklar (PM10) halter i luft, de senaste 24 timmarna
 3. Partiklar (PM10) halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 4. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum (årsmedelvärden)
 5. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 6. Partiklar (PM10) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
 7. Partiklar (PM2,5) halter i luft, de senaste 24 timmarna
 8. Partiklar (PM2,5) halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 9. Partiklar (PM2,5) halter i luft, gaturum (årsmedelvärden)
 10. Partiklar (PM2,5) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
 11. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (exponering)
 12. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (årsmedelvärden)
 13. Partiklar, utsläpp till luft
 14. Partiklar, utsläpp till luft, PM10
 15. PCB i fisk
 16. PCB i sillgrissleägg
 17. PFOS i sillgrissleägg
S
 1. Skyddad natur
 2. Sot, halter i luft, de senaste 24 timmarna
 3. Sot, halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 4. Sot, utsläpp till luft
 5. Svaveldioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 6. Svaveldioxid, halter i luft, urban bakgrund och gaturum, 98-percentil för timmedelvärden
 7. Svaveldioxid, utsläpp till luft
 8. Svaveldioxid, utsläpp till luft (internationellt)
 9. Sveriges officiella statistik
V
 1. Varg, inavel i Skandinavien
 2. Varg, population Skandinavien
 3. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp från exporterande företag
 4. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp från hushåll per område
 5. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp hushåll, livsmedel och transport
 6. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och andra länder
 7. Växthusgaser, nationella utsläpp och upptag 1990–2014
 8. Växthusgaser, utsläpp från arbetsmaskiner
 9. Växthusgaser, utsläpp från avfall
 10. Växthusgaser, utsläpp från el- och värmeproduktion
 11. Växthusgaser, utsläpp från industrin
 12. Växthusgaser, utsläpp från inrikes transporter
 13. Växthusgaser, utsläpp från jordbruk
 14. Växthusgaser, utsläpp från produktanvändning
 15. Växthusgaser, utsläpp från utrikes sjöfart och flyg
 16. Växthusgaser, utsläpp och upptag från markanvändning
 17. Växthusgaser, utsläpp uppvärmning av bostäder m.m.
 18. Växthusgaser, utsläppens samband med vädret
Z
 1. Zink i grundvatten
 2. Zink, utsläpp till luft