Statistik A-Ö

Genom data och statistik om miljöövervakning, inventeringar av naturen och utsläpp av föroreningar bidrar Naturvårdsverket med kunskaps- och planeringsunderlag för att minska påverkan på miljön.

 1. a
 2. b
 3. C
 4. d
 5. E
 6. f
 7. G
 8. h
 9. I
 10. J
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. Q
 18. R
 19. s
 20. T
 21. U
 22. v
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. z
 27. Å
 28. Ä
 29. Ö
A
 1. Ammoniak, utsläpp till luft
 2. Arsenik i grundvatten
 3. Arsenik, halter i luft, i gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 4. Avfallsbehandling
 5. Avfallsmängder
B
 1. Bens(a)pyren och andra PAH:er, halter i luft, regional bakgrund
 2. Bens(a)pyren, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 3. Bensen, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 4. Björn, populationsutveckling i Sverige
 5. Bly i fisk
 6. Bly i grundvatten
 7. Bly i sjöar
 8. Bly i vattendrag
 9. Bly, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 10. Bly, utsläpp till luft
D
 1. Dioxin i fisk
 2. Dioxin i sillgrissleägg
F
 1. Flamskyddsmedel i sillgrissleägg
 2. Flyktiga organiska ämnen, utsläpp till luft
H
 1. Havsörn, andel lyckade häckningar
 2. Havsörn, antal ungar per kull
K
 1. Kadmium i fisk
 2. Kadmium i grundvatten
 3. Kadmium, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 4. Kadmium, utsläpp till luft
 5. Kadmium, utsläpp till luft per sektor
 6. Kadmium, utsläpp till vatten per sektor
 7. Kolmonoxid, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedel och max 8tim-medel
 8. Koppar i sjöar
 9. Koppar i vattendrag
 10. Koppar, utsläpp till luft
 11. Kvicksilver i sill/strömming
 12. Kvicksilver, utsläpp till luft
 13. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 14. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 15. Kvävedioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 16. Kvävedioxid, halter i luft, urban bakgrund, årsmedelvärden
 17. Kväveoxider, utsläpp till luft
 18. Kväveoxider, utsläpp till luft (internationellt)
L
 1. Lodjur, antal familjegrupper
 2. Lodjur, dödlighet inom renskötselområdet
 3. Lodjur, dödlighet utom renskötselområdet
M
 1. Metaller, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 2. Metaller, nedfall, regional bakgrund, årsdeposition
 3. Metaller, utsläpp från industrianläggningar
N
 1. Nickel, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
O
 1. Ozon - marknära, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, max 8tim-värden
 2. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, antal dygn över MKN
 3. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, AOT40
 4. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, maximala 8-timmarsvärden
 5. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, månadsmedelvärden
 6. Ozon - marknära, halter i luft, urban bakgrund, antal dygn över MKN
 7. Ozon - marknära, halter i luft, urban och regional bakgrund, årsmedelvärden
P
 1. PAH, utsläpp till luft
 2. Partiklar PM10, halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 3. Partiklar PM10, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 4. Partiklar PM10, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 5. Partiklar PM2,5, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 6. Partiklar PM2,5, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 7. Partiklar PM2,5, halter i luft, urban bakgrund, exponeringsminskning
 8. Partiklar PM2,5, halter i luft, urban bakgrund, årsmedelvärden
 9. Partiklar, utsläpp till luft, PM10
 10. Partiklar, utsläpp till luft, PM2,5
 11. PCB i fisk
 12. PCB i sillgrissleägg
 13. PFOS i sillgrissleägg
S
 1. Skyddad natur
 2. Svaveldioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 3. Svaveldioxid, halter i luft, urban bakgrund och gaturum, 98-percentil för timmedelvärden
 4. Svaveldioxid, utsläpp till luft
 5. Svaveldioxid, utsläpp till luft (internationellt)
 6. Sveriges officiella statistik
V
 1. Varg, inavel i Skandinavien
 2. Varg, population Skandinavien
 3. Växthusgaser, nationella utsläpp 1990–2012
 4. Växthusgaser, utsläpp av svensk konsumtion
 5. Växthusgaser, utsläpp från avfall
 6. Växthusgaser, utsläpp från energiindustri
 7. Växthusgaser, utsläpp från industrin
 8. Växthusgaser, utsläpp från industrins förbränning
 9. Växthusgaser, utsläpp från industriprocesser
 10. Växthusgaser, utsläpp från inrikes transporter
 11. Växthusgaser, utsläpp från jordbruk
 12. Växthusgaser, utsläpp från lokaler, hushåll och areella näringar
 13. Växthusgaser, utsläpp från militär, diffusa källor, lösningsmedel och produktanvändning
 14. Växthusgaser, utsläpp från utrikes sjöfart och flyg
 15. Växthusgaser, utsläpp och upptag från markanvändning
 16. Växthusgaser, utsläppens samband med vädret
Z
 1. Zink i grundvatten
 2. Zink i sjöar
 3. Zink i vattendrag