Statistik A-Ö

Genom data från miljöövervakning, statistik om utsläpp och inventeringar av naturen bidrar Naturvårdsverket med kunskap för att minska påverkan på miljön.

 1. a
 2. b
 3. C
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. I
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. Q
 18. R
 19. s
 20. t
 21. U
 22. v
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. z
 27. Å
 28. Ä
 29. Ö
A
 1. Ammoniak, utsläpp till luft
 2. Arsenik i grundvatten
 3. Arsenik, halter i luft, i gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 4. Avfall, behandling
 5. Avfall, illegala gränsöverskridande transporter
 6. Avfall, illegala gränsöverskridande transporter avfallssort
 7. Avfall, import och export
 8. Avfall, mängder
B
 1. Bens(a)pyren och andra PAH:er halter i luft, nedfall regional bakgrund
 2. Bens(a)pyren, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 3. Bens(a)pyren, utsläpp till luft från ved
 4. Bensen, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 5. Björn, populationsutveckling i Sverige
 6. Bly i blod hos barn
 7. Bly i fisk
 8. Bly i grundvatten
 9. Bly, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 10. Bly, utsläpp till luft
 11. Bly, utsläpp till luft från industrianläggningar
 12. Bly, utsläpp till vatten från industrianläggningar
 13. Bränsleanvändning för bensin- och dieselbilar
 14. Bränsleanvändning för el- och fjärrvärmeproduktion
D
 1. Dioxin i fisk
 2. Dioxin i sillgrissleägg
 3. Dioxin, utsläpp till luft
 4. Dubbdäck, användning i Sverige
E
 1. Energianvändning i bostäder och lokaler
 2. Energianvändning inom industrin
F
 1. Flamskyddsmedel i sillgrissleägg
 2. Flygresor per person
 3. Flyktiga organiska ämnen, utsläpp till luft
 4. Förorenade områden, branscher i urval
 5. Förorenade områden, län i urval
G
 1. Godstransporter per transportslag
H
 1. Havsörn, andel lyckade häckningar
 2. Havsörn, antal ungar per kull
 3. Hexaklorbensen (HCB), utsläpp till luft
J
 1. Järv, antal föryngringar i Sverige
K
 1. Kadmium i fisk
 2. Kadmium i grundvatten
 3. Kadmium i urin hos kvinnor
 4. Kadmium, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 5. Kadmium, utsläpp till luft
 6. Kolmonoxid, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedel och max 8tim-medel
 7. Kolmonoxid, utsläpp till luft
 8. Koppar, utsläpp till luft
 9. Kungsörn, antal ungar per häckande par
 10. Kungsörn, populationsutveckling
 11. Kvicksilver i hår hos kvinnor
 12. Kvicksilver i sill/strömming
 13. Kvicksilver, utsläpp till luft
 14. Kvävedioxid, halter i luft, de senaste 24 timmarna
 15. Kvävedioxid, halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 16. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 17. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, timmedelvärde 98-percentil
 18. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 19. Kvävedioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 20. Kvävedioxid, halter i luft, urban bakgrund, årsmedelvärden
 21. Kväveoxider, utsläpp till luft
 22. Kväveoxider, utsläpp till luft från personbilar
 23. Kväveoxider, utsläpp till luft från vägtransporter
 24. Kväveoxider, utsläpp till luft, internationellt flyg och sjöfart
 25. Köttprodukter, konsumtion och produktion i Sverige
 26. Köttprodukter, konsumtion per person
L
 1. Lodjur, antal familjegrupper
M
 1. Metaller, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 2. Metaller, nedfall, regional bakgrund, årsdeposition
 3. Miljöledning, andel certifierade myndigheter
 4. Miljöledning, koldioxidutsläpp från myndigheters tjänsteresor och transporter
 5. Miljöledning, miljökrav i myndigheters upphandlingar
 6. Mjölk och ost, konsumtion och produktion i Sverige
N
 1. Naturreservat, antal beslut
 2. Naturreservat, utökad areal
 3. Naturum, antal besökare
 4. Nickel, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
O
 1. Ozon – marknära, exponering regionalt (AOT40)
 2. Ozon – marknära, exponering regionalt och urbant (SOMO35)
 3. Ozon – marknära, halter i luft, den senaste 24 8-timmarsmedelvärden
 4. Ozon – marknära, halter i luft, den senaste månadens dygns maximala 8-timmarsmedelvärden
 5. Ozon - marknära, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, max 8tim-värden
 6. Ozon – marknära, halter i luft, regional bakgrund, antal dygn över MKN
 7. Ozon – marknära, halter i luft, regional bakgrund, maximala 8-timmarsmedelvärden
 8. Ozon – marknära, halter i luft, regional bakgrund, månadsmedelvärden
 9. Ozon – marknära, halter i luft, urban bakgrund, antal dygn över MKN
 10. Ozon – marknära, halter i luft, urban och regional bakgrund, årsmedelvärden
P
 1. PAH, utsläpp till luft
 2. Partiklar (PM10) halter i luft, de senaste 24 timmarna
 3. Partiklar (PM10) halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 4. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum (årsmedelvärden)
 5. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 6. Partiklar (PM10) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
 7. Partiklar (PM10), utsläpp till luft
 8. Partiklar (PM2,5) halter i luft, de senaste 24 timmarna
 9. Partiklar (PM2,5) halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 10. Partiklar (PM2,5) halter i luft, gaturum (årsmedelvärden)
 11. Partiklar (PM2,5) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
 12. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (exponering)
 13. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (årsmedelvärden)
 14. Partiklar (PM2,5), utsläpp till luft
 15. PCB i fisk
 16. PCB i sillgrissleägg
 17. Personbilar i trafik
 18. Persontransporter per transportslag
 19. PFOS i sillgrissleägg
S
 1. Skog, producerade trävaror och bioenergi
 2. Skog, tillväxt och avverkningar
 3. Skog, virkesförråd
 4. Skyddad natur
 5. Sot, halter i luft, de senaste 24 timmarna
 6. Sot, halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 7. Sot, utsläpp till luft
 8. Svaveldioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 9. Svaveldioxid, halter i luft, urban bakgrund och gaturum, 98-percentil för timmedelvärden
 10. Svaveldioxid, utsläpp till luft
 11. Svaveldioxid, utsläpp till luft, internationellt flyg och sjöfart
 12. Sveriges officiella statistik
T
 1. Textil
V
 1. Varg, inavel i Skandinavien
 2. Varg, population Skandinavien
 3. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp från exporterande företag
 4. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och andra länder
 5. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp per område
 6. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp per person
 7. Växthusgaser, territoriella utsläpp och upptag
 8. Växthusgaser, utsläpp från arbetsmaskiner
 9. Växthusgaser, utsläpp från avfall
 10. Växthusgaser, utsläpp från el och fjärrvärme
 11. Växthusgaser, utsläpp från industrin
 12. Växthusgaser, utsläpp från inrikes transporter
 13. Växthusgaser, utsläpp från jordbruk
 14. Växthusgaser, utsläpp från lösningsmedel och övrig produktanvändning
 15. Växthusgaser, utsläpp från svenska invånares internationella flygresor
 16. Växthusgaser, utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler
 17. Växthusgaser, utsläpp från utrikes sjöfart och flyg
 18. Växthusgaser, utsläpp i icke-handlande sektorn
 19. Växthusgaser, utsläpp och upptag från markanvändning
 20. Växthusgaser, utsläpp och upptag i skogen
 21. Växthusgaser, utsläpp per fordonsslag
 22. Växthusgaser, utsläppens samband med vädret
Z
 1. Zink i grundvatten
 2. Zink, utsläpp till luft
 3. Zink, utsläpp till luft, från industrianläggningar
 4. Zink, utsläpp till vatten, från industrianläggningar