Statistik A-Ö

Genom data och statistik om miljöövervakning, inventeringar av naturen och utsläpp av föroreningar bidrar Naturvårdsverket med kunskaps- och planeringsunderlag för att minska påverkan på miljön.

 1. a
 2. b
 3. C
 4. d
 5. E
 6. f
 7. G
 8. h
 9. I
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. Q
 18. R
 19. s
 20. T
 21. U
 22. v
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. z
 27. Å
 28. Ä
 29. Ö
A
 1. Ammoniak, utsläpp till luft
 2. Arsenik i grundvatten
 3. Arsenik, halter i luft, i gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 4. Avfallsbehandling
 5. Avfallsmängder
B
 1. Bens(a)pyren och andra PAH:er halter i luft, nedfall regional bakgrund
 2. Bens(a)pyren, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 3. Bensen, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 4. Björn, populationsutveckling i Sverige
 5. Bly i fisk
 6. Bly i grundvatten
 7. Bly i sjöar
 8. Bly i vattendrag
 9. Bly, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 10. Bly, utsläpp till luft
D
 1. Dioxin i fisk
 2. Dioxin i sillgrissleägg
F
 1. Flamskyddsmedel i sillgrissleägg
 2. Flyktiga organiska ämnen, utsläpp till luft
H
 1. Havsörn, andel lyckade häckningar
 2. Havsörn, antal ungar per kull
J
 1. Järv, dödlighet
 2. Järv, populationsutveckling i Sverige
K
 1. Kadmium i fisk
 2. Kadmium i grundvatten
 3. Kadmium, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 4. Kadmium, utsläpp till luft
 5. Kolmonoxid, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedel och max 8tim-medel
 6. Koppar i sjöar
 7. Koppar i vattendrag
 8. Koppar, utsläpp till luft
 9. Kvicksilver i sill/strömming
 10. Kvicksilver, utsläpp till luft
 11. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 12. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 13. Kvävedioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 14. Kvävedioxid, halter i luft, urban bakgrund, årsmedelvärden
 15. Kväveoxider, utsläpp till luft
 16. Kväveoxider, utsläpp till luft (internationellt)
L
 1. Lodjur, antal familjegrupper
 2. Lodjur, dödlighet inom renskötselområdet
 3. Lodjur, dödlighet utom renskötselområdet
M
 1. Metaller, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 2. Metaller, nedfall, regional bakgrund, årsdeposition
 3. Metaller, utsläpp från industrianläggningar
N
 1. Nickel, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
O
 1. Ozon - exponering av marknära halter i luft, regional bakgrund, AOT40
 2. Ozon - marknära exponering (SOMO35)
 3. Ozon - marknära, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, max 8tim-värden
 4. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, antal dygn över MKN
 5. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, maximala 8-timmarsvärden
 6. Ozon - marknära, halter i luft, regional bakgrund, månadsmedelvärden
 7. Ozon - marknära, halter i luft, urban bakgrund, antal dygn över MKN
 8. Ozon - marknära, halter i luft, urban och regional bakgrund, årsmedelvärden
P
 1. PAH, utsläpp till luft
 2. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum (årsmedelvärden)
 3. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 4. Partiklar (PM10) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
 5. Partiklar (PM2,5) halter i luft, gaturum (årsmedelhalter)
 6. Partiklar (PM2,5) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
 7. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (exponering)
 8. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (årsmedelvärden)
 9. Partiklar, utsläpp till luft, PM10
 10. Partiklar, utsläpp till luft, PM2,5
 11. PCB i fisk
 12. PCB i sillgrissleägg
 13. PFOS i sillgrissleägg
S
 1. Skyddad natur
 2. Svaveldioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 3. Svaveldioxid, halter i luft, urban bakgrund och gaturum, 98-percentil för timmedelvärden
 4. Svaveldioxid, utsläpp till luft
 5. Svaveldioxid, utsläpp till luft (internationellt)
 6. Sveriges officiella statistik
V
 1. Varg, inavel i Skandinavien
 2. Varg, population Skandinavien
 3. Växthusgaser, nationella utsläpp 1990–2013
 4. Växthusgaser, utsläpp av svensk konsumtion
 5. Växthusgaser, utsläpp från avfall
 6. Växthusgaser, utsläpp från diffusa källor
 7. Växthusgaser, utsläpp från energiindustri
 8. Växthusgaser, utsläpp från industrin
 9. Växthusgaser, utsläpp från industrins förbränning
 10. Växthusgaser, utsläpp från industriprocesser
 11. Växthusgaser, utsläpp från inrikes transporter
 12. Växthusgaser, utsläpp från jordbruk
 13. Växthusgaser, utsläpp från utrikes sjöfart och flyg
 14. Växthusgaser, utsläpp och upptag från markanvändning
 15. Växthusgaser, utsläppens samband med vädret
Z
 1. Zink i grundvatten
 2. Zink i sjöar
 3. Zink i vattendrag