Skogsbruk försurar

Huvudorsaken till försurningen är luftföroreningar, men även skogsbruket kan bidra. Om uttaget av biomassa blir för stort återförs inte trädens näringsämnen till skogsmarken, vilket kan leda till att marken försuras.