Buller, exponering och kartläggning

I Sveriges genomförs kartläggning av buller vart femte år för att bland annat ta reda på antalet personer som exponeras för trafikbuller över riktvärdena.