Minskade utsläpp av luftföroreningar

Varje år sammanställer Naturvårdsverket data om utsläppen av luftföroreningar i Sverige. Utsläppen av ammoniak, svaveloxider, kväveoxider och flyktiga organiska ämnen har alla minskat kraftigt sedan 1990.