Minskade utsläpp av luftföroreningar

Varje år sammanställer Naturvårdsverket data över Sveriges utsläpp av luftföroreningar. Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen, partiklar och tungmetaller har minskat kraftigt sedan 1990.